Skip to content

Jogi impresszum és Cookie szabályzat

Üdvözöljük a http://www.total.hu. A Honlap használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette, továbbá korlátozás és fenntartás nélkül elfogadta a Jogi impresszumot és a Cookie szabályzatot. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a jelen dokumentum tartalmával, zárja be a Honlapot. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Total Csoport más honlapjait is felkeresi, azokra a honlapokra eltérő általános felhasználási feltételek és adatkezelési szabályok vonatkozhatnak. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el jognyilatkozataikat.

1. Azonosító adatok:

A Honlapot közzé tevő Társaság (a továbbiakban a „Társaság”): 
TOTAL Lubricants Hungary Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1. 
Cégjegyzékszám: 13-09-174265
E-mail: [email protected] 
Telefonszám: +36 (23) 507 500
Közzétételért felelős igazgató: Lukasz Marcin Semeniuk, ügyvezető

Honlapterv: 
Dagobert SAS, Franciaország, 75008 Párizs, Rue de Mathurins 39, 432 632 495 R.C.S. PARIS

Tárhelyszolgáltatás: 
Capgemini Technologies Services, Franciaország, 92287 SURESNES Cedex, Rue Frédéric Clavel 5/7
Tel: +33 1 47 54 53 00

A Total csoport vállalatai független jogi státusszal rendelkező különálló jogi személyek. A Honlapot közzé tevő Társaság a Total csoport tagja. A „Total” és a „Total csoport” elnevezést ez a Honlap időnként – az egyszerűség kedvéért – a „TOTAL S.A.” holdingtársaságra, továbbá leány- és társult vállalataira történő általános utalásként használja. Következésképpen a „mi”, „bennünket”, „nekünk” és a „mi” névmás egyéb toldalékos alakjai a Társaságra és általában a Total csoport társaságaira vagy munkavállalóira utal. Ezeket a kifejezéseket használjuk akkor is, amikor nem indokolt a megkülönböztetés. E kifejezésekből nem vonható le az a következtetés, hogy a TOTAL S.A. vagy bármely leány- vagy társult vállalata részt vesz a Total csoport valamely másik társaságának üzleti tevékenységében vagy irányításában.

2. Tájékoztatás a tevékenységekről

A Honlap a Társaság és a Total csoport egyes tevékenységeiről szolgáltat információkat. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa a Honlapon található információkat. Ezen információk általános információk, amelyekhez önmagukban semmiféle joghatás nem fűződik, azokra igényt alapítani nem lehet. 

3. Szellemi tulajdon

3.1. Társasági vagyon

3.1.1. A Honlapon tárolt valamennyi információ illetve dokumentum (szövegek, mozgó vagy statikus képek, adatbázisok, hangok, fényképek, know-how és idézett termékek), továbbá a Honlaphoz készített valamennyi elem és annak általános felépítése a Társaság vagy a Total csoport társaságainak tulajdona, attól függően, hogy a Társaság vagy a Total csoporton belüli társaságok kapnak-e felhasználási, sokszorosítási vagy közzétételi jogot.

3.1.2. Ezekre az információkra, dokumentumokra és tételekre szerzői jogi védelem vonatkozik, amennyiben ezeket aHonlapon tették közzé. A szellemi tulajdonra kiterjedő jogokat illetően a Honlapra látogatók nem kapnak felhasználási, használati jogot, illetve a Honlap megtekintésének jogán kívül bármilyen egyéb jogot.

3.1.3. A Honlapon található dokumentumok sokszorosítása kizárólag személyes, magán célú használatra megengedett. Más célú sokszorosítás vagy másolás tilos, kizárólag a Társaság előzetes, hivatalos írásbeli hozzájárulásával történhet. A jelen Honlapon tárolt információk engedélyezett sokszorosításakor minden esetben fel kell tüntetni a forrást és megfelelően jelezni kell, hogy szerzői jog védelme alatt álló információkról van szó. Ellenkező esetben a felhasználás jogellenesnek minősül és a jogsértő felhasználóval szemben a jogszabályokban meghatározott igények érvényesíthetők.

3.2. Megkülönböztető jelzések

Eltérő értelmű rendelkezések hiányában, a társaságok Honlapon idézett neve, logói, termékei és márkái a Társaság vagy a Total csoport társaságai tulajdonát képezik, annak függvényében, hogy a Társaság vagy a Total csoporton belüli társaságok kapnak-e felhasználási, sokszorosítási vagy közzétételi jogot. A megkülönböztető jelzések kizárólag a Társaság írásbeli engedélyével használhatók.

3.3. Adatbázisok

A Társaság a Honlapon található adatbázisok adatkezelője és a rendelkezésre bocsátott adatbázisok tulajdonosa. Az adatbázisokból részt kimásolni vagy újrahasznosítani még magán célra sem lehet.

4. Vállalkozások

4.1. Az információk használatának joga

A Honlapra látogatók, amennyiben a Honlap használata során információkat közölnek, ezen információkra vonatkozó valamennyi átruházható jogot magával a közléssel a Társaságra ruháznak át és felhatalmazzák a Társaságot ezen információk használatára. Az Ön által megadott információt a Társaság nem kezeli bizalmas információként vagy üzleti titokként. A személyes adatoknak minősülő információkat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával kezeljük és dolgozzuk fel.  

4.2. Jogszabályi megfelelés

A Honlap látogatói szavatolják, hogy a hatályos jogszabályokat betartják és szükséges intézkedéseket megteszik, különösen, de nem kizárólagosan vállalják, hogy:

  • rendelkeznek a Honlap eléréséhez és használatához szükséges képességgel és eszközökkel;
  • ellenőrizték, hogy az alkalmazott IT-konfiguráció nem tartalmaz vírust és megfelelően működik;
  • felhasználási jogot adnak a Társaságnak és adott esetben a Társaság partnereinek a közölt információkhoz (a személyes adatok kivételével);
  • bizalmasan kezelik a hozzáférési kódot és jelszót, amelyet a Társaság bizonyos rendszerekhez való hozzáféréshez ad és kártérítési felelősséggel tartoznak ezek használatáért és biztonságáért. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a Honlapra látogatók Honlaphoz való hozzáférését, ha a hozzáférést a Honlapra látogató csalárd módon használja vagy a csalárd használatra kísérletet tesz.

5. Hypertext Linkek

5.1. A linkek aktiválása

A Társaság hivatalosan elhárít minden kártérítési felelősséget azon honlapok tartalmával kapcsolatban, amelyekhez a Honlapon keresztül linket bocsát rendelkezésre. A linkeket a Honlapra látogatók szolgáltatásként kapják. Kérjük, hogy tekintse meg a honlapok általános felhasználási feltételeit és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatókat. A linkek használatáról kizárólag a Honlapra látogatók döntenek. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon található linkeket bármikor, előzetes értesítés nélkül törölje. 

5.2. A linkek engedélyezése.

Ha hypertext linket kíván létrehozni ehhez a Honlaphoz, ahhoz a Társaság előzetes írásbeli engedélyét kell beszereznie, a dokumentum végén található kapcsolattartási adatok felhasználásával. 

6. Hivatalos értesítés

6.1. Tájékoztatás

6.1.1 Az ezen a szerveren elérhető információkat („Információk”) jóhiszeműen a Társaság közölte.

6.1.2 Ezeket az Információkat a Honlapon történő közzétételükkor pontosnak kell tekinteni. Azonban a Társaság nem szavatolja és nem garantálja, hogy az információk teljes körűek vagy pontosak. A Honlapra látogató visel minden kockázatot, amely abból fakad, hogy a Honlapra látogató az Információkra hagyatkozik. Az Információkat azzal a feltétellel közli a Társaság, hogy a Honlapra látogató az Információk használata előtt el tudja dönteni, hogy adott információ megbízható-e. A Társaság nem vállal kártérítési felelősséget olyan sérülésért, amely abból fakad, hogy a Honlapra látogatók az Információkra hagyatkoznak, az Információkat vagy azokat a termékeket használják, amelyekre az Információk utalnak.

6.1.3 Az Információk nem értelmezhetők úgy, hogy azok az egyes, a Honlapon keresztül, vagy azzal összefüggésben megismert termékeknek, eljárásoknak, berendezéseknek vagy képleteknek a szabadalmi, szerzői jogi vagy bejegyzett márkanév jogosultalan használata általi megsértésével történő használatát eredményezik. A Társaság kizár minden kifejezett és hallgatólagos kártérítési felelősséget, amennyiben az Információkat szabadalom, szerzői jog vagy bejegyzett márkanév megsértésével használják.

6.1.4 A Társaság és valamennyi közvetlen vagy közvetett tulajdonban álló leányvállalat és bármely vállalat a Total csoporton belül egyértelműen elutasít minden olyan értelmezést, amely honlapjaik tartalmát részvény vagy egyéb tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett, átruházható értékpapír vételére való buzdításnak, illetve ezekre vonatkozó vételi ajánlatnak tekinti.

6.1.5 Sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a Társaság nem nyújt a közölt Információknak és azoknak a termékeknek a kereskedelmi jellegére vagy egy adott célra való alkalmasságára vonatkozóan, amelyekre ezek az Információk hivatkoznak.

6.1.6 A Társaság nem köteles frissíteni és nem köteles helyesbíteni az interneten vagy webes szerverein közzétett információkat. A Társaság fenntartja a jogot, hogy Honlapja tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy helyesbítse. 

6.2. Előretekintő nyilatkozatok

6.2.1 A Honlapon megjelenített Információk előretekintő nyilatkozatokat tartalmazhatnak a Társaság, a TOTAL S.A. és/vagy a Total csoport társaságainak pénzügyi pozíciójával, üzemi eredményével, tevékenységeivel és iparági stratégiájával kapcsolatban. Ezek az állásfoglalások kockázatot és bizonytalanságot hordoznak. Ezen nyilatkozatok a vezetőség vélekedésein, feltételezésein, továbbá az aktuálisan a vezetőség rendelkezésére álló információkon alapszanak. Az előretekintő nyilatkozatok előrejelzéseket, prognózisokat, várható szinergiákat és egyéb információkat tartalmaznak a lehetséges vagy feltételezett jövőbeli eredményekről. Ezek előtt, ezek után vagy más módon elhelyezve a következő szavak fordulhatnak elő: „vélekedése szerint”, „várakozásai szerint”, „előzetes várakozásai szerint”, „szándékozik”, „tervezi”, „célozza”, „becslése szerint” és egyéb hasonló kifejezések. Az előretekintő nyilatkozatok nem garantálják az azokban vázolt eredményeket és értékeket. Az előretekintő nyilatkozatok kockázatokat, bizonytalanságokat és feltételezéseket tartalmazhatnak. Jelentős különbség lehet a jövőbeli eredmények és az előretekintő nyilatkozatokban kifejtettek között. Számos, az eredményeket és értékeket befolyásoló tényező kívül esik a Társaság érdek- és előrejelzési körén.

6.2.2 A jelen Honlapon található dokumentumok bizonyos előretekintő információkat tartalmazhatnak a csoportról (köztük célokról és folyamatokról), tartalmazhatnak továbbá a magánszemélyek által, értékpapírok tárgyában indított peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvény (U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) hatálya alá tartozó előretekintő nyilatkozatokat, nevezetesen a TOTAL pénzügyi helyzetére, üzemi eredményére, üzleti tevékenységére, stratégiájára és terveire vonatkozóan. Ezek az adatok nem minősülnek a Bizottságnak a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EU rendelete értelmében vett előrejelzésnek. Az ezen dokumentumokban előforduló előretekintő információk és nyilatkozatok egy adott gazdasági, verseny- és szabályozói környezetben érvényes gazdasági adatokon és feltételezéseken alapulnak. Előfordulhat, hogy később pontatlannak bizonyulnak, emellett tartalmuk megbízhatósága számos kockázati tényezőtől függnek, ennek következtében jelentős eltérések lehetnek a tényleges és a várt eredmények között, ideértve az árfolyamváltozásokat, a kőolajszármazékok árát, a költségcsökkentéseknek és a működési hatékonyságnak az üzleti tevékenység indokolatlan megzavarása nélküli megvalósítása lehetőségét, a környezeti szabályozói szempontokat és az általános gazdasági és üzleti feltételeket. Bizonyos pénzügyi információk becsléseken alapulnak, különösen az eszközök visszanyerhető értékének becslését és az eszközök ehhez kapcsolódó, lehetséges értékvesztését illetően. 
Sem a TOTAL, sem leányvállalatai nem vállal(nak) kötelezettséget az ezen dokumentumokban található előretekintő információk vagy nyilatkozatok, célok vagy folyamatok nyilvános frissítésére új információk, jövőbeli események vagy más tényezők hatására. A Társaság pénzügyi eredményeit vagy a csoport eredményeit befolyásoló tényezőkre, kockázatokra és bizonytalanságokra vonatkozó további információk a legújabb regisztrációs dokumentumban találhatók, amelynek francia nyelvű változatát a Társaság benyújtotta a francia Autorité des Marchés Financiers hatósághoz, az éves beszámolót pedig a 20. sz. nyomtatványon az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságához („SEC”).

6.3. Pályázatok, felhívások

A pályázatokra, illetve felhívásokra az azokban foglalt szabályok az irányadóak.

6.4. Rendelkezésre állás

A Társaság nem szavatolja a Honlap zavartalan működését, illetve azt, hogy a Honlaphoz hozzáférést biztosító szerverek zavartalanul működnek, továbbá azt sem, hogy harmadik felek azon honlapjai, ahová a hypertext linkek mutatnak, nem tartalmaznak vírusokat.

7. A Honlap használata feltételeinek frissítése és az irányadó jog

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy bármikor frissítse a Honlap használatának feltételeit. Emiatt arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a legfrissebb hatályos használati feltételeket. A Honlap használatának általános feltételeire a magyar jog szabályai irányadók.

8. Fellépés jogsértésekkel szemben

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen dokumentumban a Honlapra látogatókra megállapított előírások megsértése szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Társaságunk valamennyi, a tudomásunkra jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Elérhetőségek

A Honlap használatának általános feltételeire vonatkozó kérdéseit felteheti e-mailben az [email protected] címen.

 

TOTAL Lubricants Hungary Kft. jogi impresszuma

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ
 

"Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy weboldalunk szolgáltatásait optimalizálhassuk látogatóink számára. Jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen weboldal megtekintésére használt számítógépen vagy más eszközön a jelen weboldal cookie-kat helyezzen el. A cookie-kra feltétlenül szükség van az oldal működéséhez, a biztonságos helyekre való bejelentkezéshez és bizonyos szolgáltatások biztosításához. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják és nem tartalmaznak az Ön személyére vonatkozó információkat. Előfordulhat, hogy a weboldalunkba integrált, harmadik féltől származó tartalmak az Ön számítógépén további cookie-kat helyeznek el."

10. Webhosting

Acquia Cloud Site Factory, Frankfurt, Németország
A társaság székhelye:  Acquia Inc, 53 State Street, Boston, MA 02109, USA
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Tel: +1 617-588-9600